درد عضلانی بعد از تمرینات

12_fitness_planning_steps_b

سلولهای عضلانی پس از انجام فعالیتهای ورزشی شدید، به علت عدم فرصت کافی برای استفاده از اکسیژن ، در نتیجه مصرف انرژی و سوخت و ساز باعث تولید،“ اسید لاکتیک“ می شوند. تجمع این ماده در عضلات باعث ایجاد درد می شود، که ممکن است تا ۴۸ ساعت ادامه یابد و به تدریج با جذب ”اسید لاکتیک“، درد عضلات نیز کاهش یابد.

اموزش بدن سازی

بقیه درادامه مطلب

حال در پاسخ به این سوال که چگونه می توان تولید این ماده را کاهش داد، باید گفت که با تمرینات خاص وعادات غذایی مناسب و روشهای خاص ورزشی می توان از تولید این ماده تا حدی جلوگیری نمود. قبل از پرداختن به روش های کاهش اسید لاکتیک باید بدانیم که این ماده چرا و چگونه در عضلات وماهیچه ها تجمع می یابد؟

به هنگام انجام تمرینات ورزشی، گلوکز یا قند خون مورد استفاده (سوخت و ساز) سلول های عضلانی قرار می گیرد و به یک ماده شیمیایی به نام “ پیرووات“ تبدیل می شود .

زمانی که ورزش به آرامی انجام گیرد، اکسیژن کافی در دسترس سلول قرار گرفته و “ پیرووات “ حاصل از سوخت و ساز گلوکز به دی اکسید کربن و آب تبدیل می شود، دی اکسید کربن نیز از طریق شش ها از بدن خارج می شود.

اما در صورتی که ورزش با شدت و سرعت بیشتری انجام گیرد، برای تبدیل تمام“ پیرووات“ به دی اکسید کربن و آب، اکسیژن کافی در دسترس وجود ندارد و در نتیجه بخشی از پیرووات ها به اسید لاکتیک تبدیل شده، و سبب احساس درد در عضلات می شود که خود ین امر در نهایت مانع از انجام فعالیتهای عادی عضلات می شود.

نقش تغذیه و مایعات

توجه داشته باشید باید به هنگام فعالیتهای ورزشی، از قبل آب کافی مصرف کرده باشید. همچنین به هنگام ورزش و پس از آن از مواد غذایی استفاده کنید که به راحتی قابل هضم و جذب باشند. عالوه بر این ، تغذیه پس از ورزش باید شامل ترکیباتی از ”کربوهیدرات“ و ”پروتئین“ باشد.

نحوه ورزش کردن

انجام تمرینات ورزشی با فاصله های کم، سبب کاهش تولید“ اسید لاکتیک “ خواهد شد. باید برنامه زمانی ورزش را، به دو یا سه روز درهفته برسانید. ورزش های که با یک سیکل چرخشی، شامل ورزشهای سخت،

توام با ورزشهای مالیم و متوسط باشد بهترین شیوه است. بدین ترتیب بدن شما خواهد آموخت که چگونه“ اسید لاکتیک“ ایجاد شده از ورزش های شدید را خنثی کند. در نتیجه به هنگام مسابقه، می توانید بدون احساس اثرات منفی“اسید لاکتیک“ در ماهیچه های خود،

به مدت طوالنی تر ورزشهای سخت تری انجام دهید. به طور کلی تغذیه خوب، استفاده از مایعات به مقدار کافی و انجام ورزش های مناسب به شما این امکان را خواهد داد، تا بتوانید بدون اثرات منفی“اسید لاکتیک “ بر ماهیچه ها و محدود شدن غلبه کنید و فعالیت سخت و شدید را انجام دهید.

By 40sport

دیدگاهتان را بنویسید