کدام نوع از چاقی ها خطرناک‌تر است

کدام نوع از چاقی ها خطرناک‌تر است