ویدئو و حرکات بدنسازی بخش چهار : عضله پشت بازو

 

 

۱-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پارالل

دانلود 

۲-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پارالل با وزنه

دانلود 

۳-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پرس پشت بازو با دستگاه اسمیت معکوس

دانلود

۴-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پرس پشت بازو دست جمع

دانلود 

۵-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پرس پشت بازو روی میز شیب دار

دانلود

۶-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پرس پشت بازو دست جمع معکوس

دانلود

۷-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو نشسته با دمبل تک دست

دانلود 

۸-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو نشسته با دمبل جفت

دانلود

۹-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو نشسته با دمبل تک دست

دانلود 

۱۰-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو دمبل خم

دانلود

۱۱-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو دمبل خم

دانلود 

۱۲-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو دمبل خوابیده تک تک

دانلود 

۱۳-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو با دمبل خوابیده جفت

دانلود

۱۴-ویدئوها و حرکات بدنسازی – پشت بازو با دمبل دست جمع پرس سینه

دانلود 

۱۵-ویدئوها و حرکات بدنسازی – پشت بازو رو میز شیبدار

دانلود

۱۶-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو رو میز شیبدار

دانلود

۱۷-ویدئوها و حرکات بدنسازی – پشت بازو دمبل خم

دانلود 

۱۸-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو دمبل پشت گردن

دانلود

۱۹-ویدئوها و حرکات بدنسازی – پشت بازو دمبل پشت گردن

دانلود 

۲۰-ویدئوها و حرکات بدنسازی – پشت بازو دمبل خم جفت دمبل

دانلود

۲۱-ویدئوها و حرکات بدنسازی – پشت بازو با هالتر EZ  هالتر خوابیده

دانلود 

۲۲-ویدئوها و حرکات بدنسازی – پشت بازو با هالتر ایستاده

دانلود

۲۳-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو با هالتر خوابیده

دانلود 

۲۴-ویدئوها و حرکات بدنسازی – پشت بازو هالتر خوابیده تا روی پیشانی

دانلود

۲۵-ویدئوها و حرکات بدنسازی – پشت بازو خوابیده دمبل تک

دانلود 

۲۶-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو دیپ

دانلود

۲۷-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو دیپ

دانلود 

۲۸-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو دیپ

دانلود

۲۹-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو دیپ

دانلود 

۳۰-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو دیپ

دانلود

۳۱-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو سیم کش ایستاده

دانلود 

۳۲-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو سیم کش ایستاده با میله V

دانلود

۳۳-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو سیم کش بالای سر با طناب

دانلود 

۳۴-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو ایستاده تک با طناب

دانلود

۳۵-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو ایستاده تک

دانلود 

۳۶-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو سیم کش خم

دانلود

۳۷-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو سیمکش از بالای سر با طناب

دانلود 

۳۸-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو سیم کش خوابیده

دانلود

۳۹-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو روی زمین با طناب

دانلود 

۴۰-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو سیم کش نشسته از بالای سر

دانلود

۴۱-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو سیم کش نشسته روی زانو از بالای سر

دانلود 

۴۲-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو فرانسوی رو میز شیبدار

دانلود

۴۳-ویدئوها و حرکات بدنسازی –پشت بازو فرانسوی نشسته

دانلود 

۴۴-ویدئوها و حرکات بدنسازی –شنا دست جمع

دانلود

 

ویدیو تمرین بدنسازی

 

By 40sport

دیدگاهتان را بنویسید