مبارزه انتخابی وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار
نمی‌شود

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با توجه به شرایط موجود،
تصمیماتی را برای اجرای چرخه‌ انتخابی تیم ملی به منظور مشخص شدن ملی
پوشان اعزامی به رقابت‌های جهانی صربستان گرفت.مبارزه انتخابی وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار
نمی‌شود

مبارزه انتخابی وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار
نمی‌شود

By 40sport