نبرد تکرارها:
تکرارهای بسیار آهسته در مقابل تکرارهای سریع
کدامیک برای رشد عضلانی بهترند؟

 

سرعت نرمال در اجرای تکرارها اغلب به این معنی است که ۱ تا ۲ ثانیه صرف بخش مثبت تکرارها و ۱ تا ۲ ثانیه صرف بخش منفی آنها شود، سرعت بسیار کم به این معنی است که ۳ تا ۱۰ ثانیه صرف بخش مثبت و ۳ تا ۱۰ ثانیه صرف بخش منفی تکرارها شود. و تکرارهای سریع به این معنی است که که بخش مثبت هر تکرار با بیترین سرعت (در کمتر از ۱ ثانیه) اجرا شود، ولی بخش منفی با کنترل با همان سرعت ۱ تا ۲ ثانیه.

بقیه درادامه مطلب

شواهد:
محققان نتیجه ۶ هفته استفاده از تکرارهای سریع و تکرارهای بسیار آهسته را در حرکت جلو بازو با هالتر مقایسه کردند. آنها گزارش کردند تکرارهای بسیار آهسته رشد بسیار چشمگیرتری نسبت به تکرارهای سریع را در پی دارد. در مقابل تکرارهای سریع باعث افزایش قدرت بسیار بیشتری نسبت به تکرارهای آهسته می شوند.
تکرارهای بسیار آهسته می تواند بهتر از تکرارهای سریع باعث افزایش سایز عضلانی شود بدلیل افزایش بیشتر سطوح هورمون رشد و تستوسترون. مطالعه ژاپنی ها نشان داد کسانی که از تکرارهای آهسته استفاده می کنند سطوح هورمون رشد و تستوسترون شان بیش از کسانی که تکرارهای سریع اجرا می کنند، افزایش می یابد.
تکرارهای سریع به نظر می آید به این دلیل باعث افزایش قدرت عضلانی و سوختن کالری ها می شود که به مقدار بیشتری از فیبرهای تند انقباض استفاده می کنند. تحقیقات کشف کردند وقتی مردانی که با وزنه تمرین می کردند، به اجرای اسکوات با تکرارهای سریع پرداختند، ۱۰ درصد کالری بیشتری سوزاندند نسبت به کسانی که از تکرارهای بسیار آهسته استفاده می کردند. تمرین با تکرارهای سریع همچنین باعث ۵ درصد سوختن کالری بیشتری در ساعت های پس از تمرین در زمان استراحت هم می شود.
رای نهایی
تکرارهای آرام و کنترل شده باید تمرینات معمول شما را تشکیل دهند. اما باید هر از چندی سرعت اجرای خود را تغییر دهید. از تکرارهای بسیار آهسته استفاده کنید (۵ ثانیه برای بخش مثبت و ۵ ثانیه برای بخش منفی) برای تحریک رشد بیشتر، ولی همزمان از تکرارهای سریع هم استفاده کنید( با بیشترین سرعت ممکن در بخش مثبت) برای دستیابی به قدرت، توان و حتی تقویت چربی سوزی.

 

پست های مرتبط:

پست های مرتبط وجود ندارد.

By 40sport

دیدگاهتان را بنویسید