اتفاقات مجمع فدراسیون کشتی مورد تایید نیست
سهم ناچیز کشتی پایتخت در تیم ملی/ در لیگ حضور خواهیم
داشت