۳۵ فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی دعوت شدند/یک گام تا اعزام به
لهستان

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان بلافاصله بعد از
برگزاری مصاف انتخابی سنگین وزن، اردونشینان تیم ملی را برای آغاز
تمرینات معرفی کرد.۳۵ فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی دعوت شدند/یک گام تا اعزام به
لهستان

۳۵ فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی دعوت شدند/یک گام تا اعزام به
لهستان

By 40sport