گلاره ناظمی و زری فتحی تنها داوران زن مسابقات فوتسال قهرمانی
آسیا

گلاره ناظمی و زری فتحی دو داور زن ایران در مسابقات
فوتسال قهرمانی آسیا قضاوت خواهند کرد.گلاره ناظمی و زری فتحی تنها داوران زن مسابقات فوتسال قهرمانی
آسیا

گلاره ناظمی و زری فتحی تنها داوران زن مسابقات فوتسال قهرمانی
آسیا

By 40sport