کشتی هویت ورزش ایران است

قزوین – دبیر فدراسیون کشتی با تاکید بر اینکه کشتی هویت
ورزش ایران است، گفت: اگر کشتی در استانی فعال باشد بدون شک سایر
رشته‌های ورزشی نیز فعال خواهند شد.کشتی هویت ورزش ایران است

کشتی هویت ورزش ایران است

By 40sport