کسب پنج مدال طلا در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد دانشجویان
جهان

اولین روز رقابت‌های کشتی آزاد دانشجویان جهان با کسب ۵
مدال طلا برای دانشجویان کشورمان پیگیری شد.کسب پنج مدال طلا در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد دانشجویان
جهان

کسب پنج مدال طلا در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد دانشجویان
جهان

By 40sport