چهار داور و مربی کشتی کشورمان به ازبکستان می‌روند

۲ داور و ۲ مربی کشتی کشورمان برای حضور در برنامه توسعه
شورای المپیک آسیا راهی کشور ازبکستان می‌شوند.چهار داور و مربی کشتی کشورمان به ازبکستان می‌روند

چهار داور و مربی کشتی کشورمان به ازبکستان می‌روند

By 40sport