چرخه انتخابی برای مسابقات جهانی بر هر چیزی ارجح است

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: هر چقدر مسابقات انتخابی
با حضور بزرگان و مردم باشد و آنها داخل کشور کشتی بگیرند اقبال مردم
بیشتر می‌شود.چرخه انتخابی برای مسابقات جهانی بر هر چیزی ارجح است

چرخه انتخابی برای مسابقات جهانی بر هر چیزی ارجح است

By 40sport