اموزش بدنسازی

چرخه انتخابی برای مسابقات جهانی بر هر چیزی ارجح است

چرخه انتخابی برای مسابقات جهانی بر هر چیزی ارجح است

چرخه انتخابی برای مسابقات جهانی بر هر چیزی ارجح است

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: هر چقدر مسابقات انتخابی
با حضور بزرگان و مردم باشد و آنها داخل کشور کشتی بگیرند اقبال مردم
بیشتر می‌شود.چرخه انتخابی برای مسابقات جهانی بر هر چیزی ارجح است

چرخه انتخابی برای مسابقات جهانی بر هر چیزی ارجح است