چالش‌های بزرگ و مشکلات مالی فراوانی در وزنه برداری
داریم

سرپرست نایب رئیسی فدراسیون وزنه‌برداری معتقد است
چالش‌های بزرگی در فدراسیون وجود دارد و شرایط مالی هم مطلوب نیست که
باید برطرف شود.چالش‌های بزرگ و مشکلات مالی فراوانی در وزنه برداری
داریم

چالش‌های بزرگ و مشکلات مالی فراوانی در وزنه برداری
داریم

By 40sport