اموزش بدنسازی

پرداخت پاداش دلاری مدال‌آوران وزنه‌برداری در تاشکند

پرداخت پاداش دلاری مدال‌آوران وزنه‌برداری در تاشکند

پرداخت پاداش دلاری مدال‌آوران وزنه‌برداری در تاشکند

فدراسیون وزنه‌برداری پاداش دلاری مدال‌آوران را پای سکو
و در جریان مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا به قهرمانان
پرداخت کرد.پرداخت پاداش دلاری مدال‌آوران وزنه‌برداری در تاشکند

پرداخت پاداش دلاری مدال‌آوران وزنه‌برداری در تاشکند