پایان مصاف وزنه‌برداران سنگین وزن با ۲ طلا و ۴ نقره برای
ایران

آخرین روز از مسابقات قهرمانی وزنه برداری نوجوانان و
جوانان آسیا با ۲ مدال طلا و ۴ نقره برای نمایندگان کشورمان همراه
بود.پایان مصاف وزنه‌برداران سنگین وزن با ۲ طلا و ۴ نقره برای
ایران

پایان مصاف وزنه‌برداران سنگین وزن با ۲ طلا و ۴ نقره برای
ایران

By 40sport