واکنش محمد بنا به کنار رفتنش از تیم ملی و انتخاب سرمربی
جدید

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی به انتصاب حسن رنگرز به
عنوان سرمربی جدید از سوی فدراسیون کشتی واکنش نشان
داد.واکنش محمد بنا به کنار رفتنش از تیم ملی و انتخاب سرمربی
جدید

واکنش محمد بنا به کنار رفتنش از تیم ملی و انتخاب سرمربی
جدید

By 40sport