واکنش فدراسیون کشتی به هجوم تماشاگران به سمت حسن
یزدانی

فدراسیون کشتی از مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان به
خاطر اتفاقات بعد از کشتی انتخابی تیم ملی و هجوم تماشاگران به سمت
حسن یزدانی توضیح خواست.واکنش فدراسیون کشتی به هجوم تماشاگران به سمت حسن
یزدانی

واکنش فدراسیون کشتی به هجوم تماشاگران به سمت حسن
یزدانی

By 40sport