اموزش بدنسازی

واکنش فدراسیون کشتی به هجوم تماشاگران به سمت حسن یزدانی

واکنش فدراسیون کشتی به هجوم تماشاگران به سمت حسن
یزدانی

واکنش فدراسیون کشتی به هجوم تماشاگران به سمت حسن
یزدانی

فدراسیون کشتی از مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان به
خاطر اتفاقات بعد از کشتی انتخابی تیم ملی و هجوم تماشاگران به سمت
حسن یزدانی توضیح خواست.واکنش فدراسیون کشتی به هجوم تماشاگران به سمت حسن
یزدانی

واکنش فدراسیون کشتی به هجوم تماشاگران به سمت حسن
یزدانی