اموزش بدنسازی

هجوم ناگهانی طرفداران حسن یزدانی به روی تشک کشتی

هجوم ناگهانی طرفداران حسن یزدانی به روی تشک کشتی

هجوم ناگهانی طرفداران حسن یزدانی به روی تشک کشتی

پس از پیروزی قاطع حسن یزدانی در مسابقات انتخابی تیم
ملی کشتی ، تماشاگران برای شادی به روی تشک کشتی آمدند و او را مورد
تشویق قرار دادند.هجوم ناگهانی طرفداران حسن یزدانی به روی تشک کشتی

هجوم ناگهانی طرفداران حسن یزدانی به روی تشک کشتی