هجوم ناگهانی طرفداران حسن یزدانی به روی تشک کشتی

پس از پیروزی قاطع حسن یزدانی در مسابقات انتخابی تیم
ملی کشتی ، تماشاگران برای شادی به روی تشک کشتی آمدند و او را مورد
تشویق قرار دادند.هجوم ناگهانی طرفداران حسن یزدانی به روی تشک کشتی

هجوم ناگهانی طرفداران حسن یزدانی به روی تشک کشتی

By 40sport