نخستین طلای تاریخ وزنه‌برداری بانوان ایران برگردن
حسینی

الهام حسینی در دسته ۸۱کیلوگرم وزنه برداری با مهار وزنه
۱۰۰کیلوگرمی مدال طلای یک‌ضرب مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در
قونیه ترکیه را کسب کرد.نخستین طلای تاریخ وزنه‌برداری بانوان ایران برگردن
حسینی

نخستین طلای تاریخ وزنه‌برداری بانوان ایران برگردن
حسینی

By 40sport