نخستین تمرین آزادکاران کشورمان در تونس برگزار شد

نخستین تمرین آزادکاران ایران در محل برگزاری رقابت‌های
بین المللی رنکینگ جام «ظهیر صغیر» در کشور تونس برگزار
شد.نخستین تمرین آزادکاران کشورمان در تونس برگزار شد

نخستین تمرین آزادکاران کشورمان در تونس برگزار شد

By 40sport