معرفی نفرات برتر مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی
آزاد

رقابت‌های انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی آزاد با
معرفی قیاسی، داستان، ابوذری و بذری به عنوان نفرات برتر همراه
بود.معرفی نفرات برتر مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی
آزاد

معرفی نفرات برتر مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی
آزاد

By 40sport