اموزش بدنسازی

مدیرکل حراست وزارت ورزش به فدراسیون کشتی رفت

مدیرکل حراست وزارت ورزش به فدراسیون کشتی رفت

مدیرکل حراست وزارت ورزش به فدراسیون کشتی رفت

مجید شهیدی مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان در محل کمپ
تیم‌های ملی کشتی حضور یافت.مدیرکل حراست وزارت ورزش به فدراسیون کشتی رفت

مدیرکل حراست وزارت ورزش به فدراسیون کشتی رفت