مدیرکل حراست وزارت ورزش به فدراسیون کشتی رفت

مجید شهیدی مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان در محل کمپ
تیم‌های ملی کشتی حضور یافت.مدیرکل حراست وزارت ورزش به فدراسیون کشتی رفت

مدیرکل حراست وزارت ورزش به فدراسیون کشتی رفت

By 40sport