اموزش بدنسازی

مدال طلای کمیل قاسمی تحویل کمیته ملی المپیک شد

مدال طلای کمیل قاسمی تحویل کمیته ملی المپیک شد

مدال طلای کمیل قاسمی تحویل کمیته ملی المپیک شد

مدال طلای المپیک ۲۰۱۲ کمیل قاسمی به متولیان وزارت ورزش
و کمیته ملی المپیک کشورمان تحویل شد.مدال طلای کمیل قاسمی تحویل کمیته ملی المپیک شد

مدال طلای کمیل قاسمی تحویل کمیته ملی المپیک شد