مخالفان من را بزنند/ استعفا برای آدم‌های ضعیف است

رئیس فدراسیون کشتی گفت: هنوز هم می گویم حمال کشتی هستم
و اگر کسی نقد دارد بیاید من را بزند!مخالفان من را بزنند/ استعفا برای آدم‌های ضعیف است

مخالفان من را بزنند/ استعفا برای آدم‌های ضعیف است

By 40sport