محمد بنا می‌توانست در زمان و شرایط بهتری کناره‌گیری
کند

نایب قهرمان کشتی فرنگی المپیک ۱۹۷۲ مونیخ معتقد است
محمد بنا می‌توانست زودتر از اینها و در شرایط بسیار بهتری از
سرمربیگری کناره گیری می‌کرد.محمد بنا می‌توانست در زمان و شرایط بهتری کناره‌گیری
کند

محمد بنا می‌توانست در زمان و شرایط بهتری کناره‌گیری
کند

By 40sport