محرومیت ۴ ساله دو وزنه‌بردار به دلیل دوپینگ

دارنده مدال برنز رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا و
یک وزنه بردار دیگر به دلیل استفاده از مواد ممنوعه به مدت چهار سال
از حضور در میادین محروم شدند.محرومیت ۴ ساله دو وزنه‌بردار به دلیل دوپینگ

محرومیت ۴ ساله دو وزنه‌بردار به دلیل دوپینگ

By 40sport