«محراب دواسری» به عنوان هفتم رسید

نخستین نماینده ایران در مسابقات وزنه برداری قهرمانی
نوجوانان آسیا در رده هفتم قرار گرفت.«محراب دواسری» به عنوان هفتم رسید

«محراب دواسری» به عنوان هفتم رسید

By 40sport