قهرمانی اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم به اسنایدر و پتریاشویلی
رسید

نفرات برتر اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم تورنمنت بین المللی
کشتی آزاد تونس به عنوان یکی از میادین رنکینگ دار اتحادیه جهانی مشخص
شدند.قهرمانی اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم به اسنایدر و پتریاشویلی
رسید

قهرمانی اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم به اسنایدر و پتریاشویلی
رسید

By 40sport