فرنگی کار قمی مسافر بازی های کشورهای اسلامی در ترکیه
شد

قم- رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: فرنگی کار قمی با
تشخیص کادر فنی تیم ملی این تیم را در بازی های کشورهای اسلامی همراهی
می کند.فرنگی کار قمی مسافر بازی های کشورهای اسلامی در ترکیه
شد

فرنگی کار قمی مسافر بازی های کشورهای اسلامی در ترکیه
شد

By 40sport