علیرضا دبیر: برنامه‌های فنی کشتی کشور نباید لطمه
ببیند

رئیس فدراسیون کشتی گفت: حمایت از لیگ وظیفه فدراسیون
است و محکم پای برگزاری لیگ و کسب مدال در کشتی فرنگی ایستاده
ایم.علیرضا دبیر: برنامه‌های فنی کشتی کشور نباید لطمه
ببیند

علیرضا دبیر: برنامه‌های فنی کشتی کشور نباید لطمه
ببیند

By 40sport