عضویت قهرمان المپیک در کمیته فنی فدراسیون
وزنه‌برداری

با حکم سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه برداری،
حسین توکلی به عنوان عضو کمیته فنی این فدراسیون منصوب
شد.عضویت قهرمان المپیک در کمیته فنی فدراسیون
وزنه‌برداری

عضویت قهرمان المپیک در کمیته فنی فدراسیون
وزنه‌برداری

By 40sport