شاگردان ترکان از فردا در خانه کشتی اردو می‌زنند

اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان از فردا در خانه کشتی شهید
ابراهیم هادی کمپ تیم‌های ملی آغاز می شود.شاگردان ترکان از فردا در خانه کشتی اردو می‌زنند

شاگردان ترکان از فردا در خانه کشتی اردو می‌زنند

By 40sport