سه طلا و یک نقره روز نخست به آزادکاران ایران رسید

نمایندگان کشورمان در پنج وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی
آسیا به ۳ مدال طلا و ۱ مدال نقره دست یافتند.سه طلا و یک نقره روز نخست به آزادکاران ایران رسید

سه طلا و یک نقره روز نخست به آزادکاران ایران رسید

By 40sport