سه انتصاب جدید در فدراسیون وزنه‌برداری/سلیمی و باقری واردگود
شدند

سرپرست فدراسیون وزنه برداری در نخستین گام مدیریتی خود
بهداد سلیمی و کوروش باقری را به عنوان نایب رئیس فدراسیون و مدیرفنی
تیم ملی منصوب کرد.سه انتصاب جدید در فدراسیون وزنه‌برداری/سلیمی و باقری واردگود
شدند

سه انتصاب جدید در فدراسیون وزنه‌برداری/سلیمی و باقری واردگود
شدند

By 40sport