سهم ناچیز کشتی پایتخت در تیم ملی/ در لیگ حضور خواهیم
داشت

سرپرست اسبق تیم ملی کشتی آزاد و مربی سازنده تهرانی
معتقد است کشتی پایتخت در سالهای اخیر سهم زیادی در تیم ملی نداشت و
نیازمند تغییرات اساسی است.سهم ناچیز کشتی پایتخت در تیم ملی/ در لیگ حضور خواهیم
داشت

سهم ناچیز کشتی پایتخت در تیم ملی/ در لیگ حضور خواهیم
داشت

By 40sport