سرلک: امیدوارم در رقابتهای جهانی هم به مدال برسم

ملی پوش وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد کشورمان اظهار
امیدواری کرد در رقابتهای جهانی ۲۰۲۲ صربستان هم موفق ظاهر خواهدو با
دست پر به کشور باز می‌گردد.سرلک: امیدوارم در رقابتهای جهانی هم به مدال برسم

سرلک: امیدوارم در رقابتهای جهانی هم به مدال برسم

By 40sport