اموزش بدنسازی

رونمایی از سردیس سه مدال آور المپیکی کشتی ایران

سردیس سه مدال آور المپیکی کشتی ایران فردا با حضور
مسئولان ورزش رونمایی می‌شود.