روس‌ها بهتر از ما آمریکا را می‌برند/ قهرمان هم می‌شدیم بنا
می‌رفت

رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه روس‌ها بهتر از کشتی
گیران ایران، آمریکایی‌ها را شکست می‌دهند، گفت: محمد بنا قهر نمی‌کرد
و فقط می‌گفت خسته هستم.روس‌ها بهتر از ما آمریکا را می‌برند/ قهرمان هم می‌شدیم بنا
می‌رفت

روس‌ها بهتر از ما آمریکا را می‌برند/ قهرمان هم می‌شدیم بنا
می‌رفت

By 40sport