اموزش بدنسازی

رسیدگی به عجیب‌ترین پرونده تخلف کشتی ایران در اسپانیا

رسیدگی به عجیب‌ترین پرونده تخلف کشتی ایران در
اسپانیا

رسیدگی به عجیب‌ترین پرونده تخلف کشتی ایران در
اسپانیا

کمیته انضباطی فدراسیون کشتی امروز باید تصمیم سخت و
عادلانه‌ای را اتخاذ کند که یک طرف پرونده، آزادکار خاطی و سوی دیگر
آن کادر فنی و پزشکی تیم ملی امید کشورمان قرار دارند.رسیدگی به عجیب‌ترین پرونده تخلف کشتی ایران در
اسپانیا

رسیدگی به عجیب‌ترین پرونده تخلف کشتی ایران در
اسپانیا