رسیدگی به عجیب‌ترین پرونده تخلف کشتی ایران در
اسپانیا

کمیته انضباطی فدراسیون کشتی امروز باید تصمیم سخت و
عادلانه‌ای را اتخاذ کند که یک طرف پرونده، آزادکار خاطی و سوی دیگر
آن کادر فنی و پزشکی تیم ملی امید کشورمان قرار دارند.رسیدگی به عجیب‌ترین پرونده تخلف کشتی ایران در
اسپانیا

رسیدگی به عجیب‌ترین پرونده تخلف کشتی ایران در
اسپانیا

By 40sport