دو فرنگی‌کار عنواندار کشورمان راهی لهستان می‌شوند

فرنگی‌کاران منتخب کشتی فرنگی برای حضور در جام پیت
لاسینسکی فردا راهی لهستان خواهند شد.دو فرنگی‌کار عنواندار کشورمان راهی لهستان می‌شوند

دو فرنگی‌کار عنواندار کشورمان راهی لهستان می‌شوند

By 40sport