دسته‌بندی نشده

دبیر: برنامه راهبردی بزرگترین کار در فدراسیون کشتی است

نخستین جلسه اجرای برنامه راهبردی کشتی کشور در دفتر
ریاست فدراسیون برگزار شد.