اموزش بدنسازی

حضور یک داور ایرانی در رقابت‌های کشتی امیدهای جهان

حضور یک داور ایرانی در رقابت‌های کشتی امیدهای جهان

حضور یک داور ایرانی در رقابت‌های کشتی امیدهای جهان

اتحادیه جهانی کشتی از محمد مصلایی پور به عنوان نماینده
و مدرس داوری برای حضور در رقابت‌های امیدهای جهان دعوت
کرد.حضور یک داور ایرانی در رقابت‌های کشتی امیدهای جهان

حضور یک داور ایرانی در رقابت‌های کشتی امیدهای جهان