حضور دو فرنگی‌کار عنوان‌دار در جمع مسافران تورنمنت
لهستان

مربی تیم ملی کشتی فرنگی همزمان با آغاز اردوی آماده
سازی از حضور محمدعلی گرایی و محمدهادی ساروی در جام «پیت لاسینسکی»
لهستان خبر داد.حضور دو فرنگی‌کار عنوان‌دار در جمع مسافران تورنمنت
لهستان

حضور دو فرنگی‌کار عنوان‌دار در جمع مسافران تورنمنت
لهستان

By 40sport