حسن یزدانی از سد کریمی گذشت/ اطری، زارع و قاسمپور ملی‌پوش
شدند

حساس‌ترین مصاف مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم ملی کشتی
آزاد برای حضور در رقابتهای جهانی به سود حسن یزدانی به پایان
رسید.حسن یزدانی از سد کریمی گذشت/ اطری، زارع و قاسمپور ملی‌پوش
شدند

حسن یزدانی از سد کریمی گذشت/ اطری، زارع و قاسمپور ملی‌پوش
شدند

By 40sport