جام باشگاه‌های کشتی جهان اواخر سال برگزار می‌شود

جلسه‌ سازمان لیگ کشتی با نمایندگان تیم‌های حاضر در لیگ
برتر کشتی فرنگی برگزار و در خصوص برگزاری جام باشگاه‌های جهان تصمیم
گیری شد.جام باشگاه‌های کشتی جهان اواخر سال برگزار می‌شود

جام باشگاه‌های کشتی جهان اواخر سال برگزار می‌شود

By 40sport