اموزش بدنسازی

جام باشگاه‌های کشتی جهان اواخر سال برگزار می‌شود

جام باشگاه‌های کشتی جهان اواخر سال برگزار می‌شود

جام باشگاه‌های کشتی جهان اواخر سال برگزار می‌شود

جلسه‌ سازمان لیگ کشتی با نمایندگان تیم‌های حاضر در لیگ
برتر کشتی فرنگی برگزار و در خصوص برگزاری جام باشگاه‌های جهان تصمیم
گیری شد.جام باشگاه‌های کشتی جهان اواخر سال برگزار می‌شود

جام باشگاه‌های کشتی جهان اواخر سال برگزار می‌شود