اموزش بدنسازی

تکمیل تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات بین‌المللی تونس

تکمیل تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات بین‌المللی تونس

تکمیل تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات بین‌المللی تونس

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد کشورمان برای حضور در رقابتهای
جهانی با توجه به حضور نفرات منتخب در تورنمنت تونس و محک خوردن دو
آزادکار مدعی تکمیل خواهد شد.تکمیل تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات بین‌المللی تونس

تکمیل تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات بین‌المللی تونس