تکمیل تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات بین‌المللی تونس

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد کشورمان برای حضور در رقابتهای
جهانی با توجه به حضور نفرات منتخب در تورنمنت تونس و محک خوردن دو
آزادکار مدعی تکمیل خواهد شد.تکمیل تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات بین‌المللی تونس

تکمیل تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات بین‌المللی تونس

By 40sport