اموزش بدنسازی

تکرار مصاف «قاسمپور» و «کاکس» آمریکایی در مسابقات جهانی صربستان

ملی پوش وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد ایران در آستانه حضور
در رقابتهای جهانی ۲۰۲۲ صربستان به احتمال رویارویی مجدد خود با رقیب
نامدار آمریکایی واکنش نشان داد و خود را مهیای این مصاف
دانست.