ملی پوش وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد ایران در آستانه حضور
در رقابتهای جهانی ۲۰۲۲ صربستان به احتمال رویارویی مجدد خود با رقیب
نامدار آمریکایی واکنش نشان داد و خود را مهیای این مصاف
دانست.

By 40sport