تمامی مدعیان انتخابی تیم ملی کشتی تست دوپینگ می‌دهند

از همه کشتی‌گیران شرکت کننده در مرحله نهایی انتخابی
تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی تست دوپینگ گرفته می‌شود.تمامی مدعیان انتخابی تیم ملی کشتی تست دوپینگ می‌دهند

تمامی مدعیان انتخابی تیم ملی کشتی تست دوپینگ می‌دهند

By 40sport