اموزش بدنسازی

تمامی مدعیان انتخابی تیم ملی کشتی تست دوپینگ می‌دهند

تمامی مدعیان انتخابی تیم ملی کشتی تست دوپینگ می‌دهند

تمامی مدعیان انتخابی تیم ملی کشتی تست دوپینگ می‌دهند

از همه کشتی‌گیران شرکت کننده در مرحله نهایی انتخابی
تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی تست دوپینگ گرفته می‌شود.تمامی مدعیان انتخابی تیم ملی کشتی تست دوپینگ می‌دهند

تمامی مدعیان انتخابی تیم ملی کشتی تست دوپینگ می‌دهند