تلاش برای افزایش رقم قرارداد کشتی‌گیران/ لیگ برتر رونق
می‌گیرد؟

فدراسیون کشتی با توجه به اهداف و برنامه های مدون خود
در صدد ارتقای مبلغ قرارداد کشتی گیران لیگ برتری است تا این عرصه
همچون رشته های دیگر با رونق مالی بیشتری همراه شود.تلاش برای افزایش رقم قرارداد کشتی‌گیران/ لیگ برتر رونق
می‌گیرد؟

تلاش برای افزایش رقم قرارداد کشتی‌گیران/ لیگ برتر رونق
می‌گیرد؟

By 40sport