تست دوپینگ یک کشتی‌گیر ملی‌پوش مثبت شد!

نمونه اولیه تست دوپینگ یکی از کشتی‌گیران ملی‌پوش تیم
نوجوانان کشورمان مثبت اعلام شد.تست دوپینگ یک کشتی‌گیر ملی‌پوش مثبت شد!

تست دوپینگ یک کشتی‌گیر ملی‌پوش مثبت شد!

By 40sport